NG Kerk in Afrika

Diprojeke

Diprojeke / Projekte

DiSinoto le diphutheho di na le diprojeke tsa boromuwa le kgauho. Mekgatlo ya BoNtate, BoMme le Batjha e na le diprojeke tsa yona. Die sinodes en gemeentes het sending- en barmhartigheidsprojekte.  Die Mannebond, Vrouegebedsbond en Jeugvereniging het ook hul eie projekte.

Leer Meer