NG Kerk in Afrika

Lehlasedi / Ligstraal

Kgatiso 3, 2007

MOLAETSA WA KGATISO

Palo ya Lentswe:       MATTHEU  6:30-34

Mona Morena Jesu Kreste o bua le bajuda ba bakreste mmoho le  barutuwa ba hae.  O ne a ruta haholo ka ditaba tsa mmuso wa mahodimo  hore na batho ba ka itukisetsa jwang puso ena ya mahodimo.  Le rona jwalo ka badumedi molaetsa ona o re ama ka kotlolloho maphelong a rona.  E be o re ama jwang? Molaetsa o na o re ruta ka tse latelang. 
Re seke ra belaela ka ditlhoko tsa rona tse lefatsheng

Temana ya 31: Le se ke la belaele ka hore: Re tla jang? Kapa, re tla nwang? Kapa, re tla ikapesa kang?; Ho bonahala hantle hore barutuwa bana le bajuda bana ba bakreste e ne e le batho  ba neng  ba itadimile bo bona fela. Ba ne ba beile ditlhoko tse kgotsofatsang nama  ka pele. Ntle le hore ba phethahaletswe ditlhoko tsena ho ne ho se ka moo ba neng ba ka ikamahanya le ho sebeletsa Modimo ka teng, ka baka leo ba ne ba belaela. Ka mantswe a na Morena Jesu o re ba seke ba itshepa bo bona empa ba behe tsohle ho Modimo hobane maruo a lefatshe lena a feela mme ha se ona a tla ba etsa hore ba bone mmuso wa mahodimo.

Le lefatsheng lena ho teng batho bao e leng baithati ba dulang ba shebile ditlhoko tsa bona tsa mmele.  Ba dula dipelong tsa bona ba belaela ka mehla mme ha ba atlehe  maphelong a bona.  Baratuwa ha ke re motho a seke a itshwenya ka ho sebeletsa  ditlhoko tsa hae tsa mantlha tsa bophelo bona e leng dijo, metsi le diaparo, empa kere a se ke a ba meharo a dula kamehla a belaela o sa kgotsofalle seo o nang le sona, mme  ha a dula a sa kgotsofatse Modimo, Modimo a ke ke a mo atla.  Modumedi le ena a seke a belaela ka ditlhoko tsa hae feela a sa rapele Modimo ka tiisetso le ka mamello.
Modimo o tseba ditlhoko tsa  rona  tse lefatsheng.
Temana ya 32: Hobane ntho tseo tsohle ke tse batlwang ke bahetene; empa Ntata lona  ya mahodimong o tseba hoba le hloka dintho tseo tsohle. Ka mantswe a mang ditlhoko tsa bona e se ke ya ba tsona jwale tse ba tlosang ho Modimo ba nahana hore Modimo ha se karolo ya ditsietsi tsa bona. Hobane ha ba nahana jwalo, tumelo ya bona e tla hloka botsitso mme ba hloke matla le tshepo ba be jwalo ka bahetene (ba e seng ba tumelo ya Bokreste) hobane jwale ba tla be  tshepile matla a bona le bohlale ba bona. 
Jwale ba tshwanetse ho tseba hore ha ho sa na nako ya ho kgutlela morao e be bahetene hape empa ba tshwanetse ho tseba hore Modimo o a ba bona mme o tla ba  fa seo ba se hlokang.

Le rona bophelong bona Modimo o tseba matshwenyaho le ditlhoko tsa rona. Ha ho hlokehe hore o be o utswe dintho tsa batho ka baka la bohloki ba hao. Ha ho hlokehe hore o nahane hore Modimo o dieha ho arabela ditlhokong tsa hao, empa jwalo ka modumedi o tshwanetse ho fa Modimo nako ya ho arabela ditlhokong tsa hao tseo o mmolelletseng         tsona.  Ha ho hlokehe hore o ye kerekeng enngwe o re ilo ho kopa dithapelo le metsi a rapelletsweng, hobane Modimo o  tseba  tse re di hlokang. Qala ha jwale o mo rapele ka matla ho feta pele o tla o arabela ditlhokong tsa hao tsohle hobane o a di tseba.

Ha re batleng puso ya Mahodimo hona jwale

Temana ya 33: Le mpe le batle mmuso wa mahodimo le ho loka ha wona pele; 

Ka mantswe ana Morena Jesu o phuthulela phutheho eo e mametseng dipatilweng tsa Lentswe la Modimo. O ba lemohisa ka ditsela tsa bona tse kgelohileng le ho senya nako ya bona ka dipelaelo tsa sa tswelliseng sepheo sa bona lefatsheng e leng ho paka le totobatsa ditaba tsa mmuso wa mahodimo. Puso ya mahodimo e hlalosa tsena tse latelang: (a) Nako eo Evangeli ya Modimo e neng e tshwanetse ho bolelwa ka matla ka yona  ke nako ya ho phatlalatsa Evangeli ka matla.  (b) Nako ya ditlhohonolofatso;  Nako eo Kreste a tsohileng bafung ka yona  mme a rena lefatsheng. Puso ena hae tshwane le ya lefatshe, ha e fele, empa e dula e le teng kamehla.  Ka mantswe a mang puso ena e teng hona jwale.

Le rona jwale ka badumedi, re tshwanetse ho tseba hore bakeng sa hore re dule dipelaelong tsa rona le ho hlokeng tshepo ha rona ka baka la maemo a bophelo lefatsheng lena, re tshwanetse ho ikgothatsa ka lentswe la Modimo ka mehla. Dintho tsohle tseo re di kopang ho Modimo  o tla re fa tsona. Empa ka ho fetisisa, Modimo o re file Jesu Kreste ho re  phethahaletsa tsohle. Jwale ha re mmatleng hobane  ke tsela ya nnete ya puso ena ya mahodimo e sa felang.     Amen.

Ka Mor. TJ Makutoane: 
Moruti wa NGKA Rehauhetswe

___________________________________________

 

 DITHAPELO TSA PENTAKONTA SELEMONG SA 2007 DIDIKENG TSA N.G.K.A. FREISETATA

Ka dilemolemo dikerekeng tsa ntjafatso (Reformed Churches) letsatsi la nyolohelo ya Morena Jesu lehodimong (Assention day) e bile letsatsi le leholo leo kereke e ileng ya le hlompha le ho le keteka.Le mmuso wa mehleng eo o ile wa le bea e le phomolo ho neha badumedi sebaka ho sebeletsa le ho tlotlisa Modimo wa bona.

Ka lebaka la ditumelo tse leng teng kajeno  letsatsi leo ha e sa le phomolo e se e le letsatsi le jwalo ka matsatsi a mosebetsi.

Empa re lakatsa ho theoletsa dikereke le badumedi bao le sa tloheng dipelong tsa bona,Badumedi bao ha ba kgutla mesebetsing ya bona ba nyolohele dikerekeng tsa bona ho isa tlotliso ho Modimo.
Mme ba tswellang pele ka matsatsi a leshome ho rapela Modimo le ho matlafatswa ka Moya o Halalelang le ho ba ntjhafatsa.
1.DITHAPELO TSA PENTAKONTA SELEMONG SA 2007  DIPHUTHEHONG.

Re  utlwlile ka baruti le ditho tsa diphutheho hore selemong sena boiteko bo bile teng ba ho tswelapele ka mosebetsi ona o motle diphuthehong.
Empa ha ho bapiswa le dilemo tsa pele tse fetileng ho bonahala maemo a ho di tsamaya a ntse a theoha haholo.
Re utlwile le hore mohatsela o bile moholo selemong sena.Empa le ha ho bile jwalo re thabela ba ileng  theohela tlung ya Modimo,ho mo kgumamela, le ho mo binela dithoko,ho mamela molaetsa o molemo.

2.DITHAPELO MABATOWENG(DI-WYKENG)

Ka lebaka  la ho ata ha metsediphutheho tse ngata di qadile mokgwa o motle wa ho tshwara dithapelo tsena mabatoweng a fapaneng mo o baruti ba etelang mabatowa ka matsatsi a beilweng mme matsatsing a mang baholo ba tswelapele ho fa badumedi sebaka sa ho rapela.

3.DITHAPELO TSE KOPANETSWENG LE DIKEREKE TSA MOTSE.

Metseng e meng haholo e menyenyane baruti ba motse ba ile ba kopana hore thapelo tsena di tshwarwe kerekeng tse fapaneng moo ho mengwang badumedi bohle ho kopana mmoho.
Mme re utlwile hore ho bile le tshebedisano e ntle haholo e thabisang le pontsho ya bonngwe kerekeng.

4.DITHAPELO MAPOLASING.

Mabapi le dithapelo tse etswang mapolasing nakong ena ho bonahetse ho theoha ho ho holo hobane batho ba bangata ba faletse.Mme le bophelong ha ho sa le monate ho tsamaya ka bolokolohi hara mapolasi ka lebaka la bophelo bo tletseng dikotsi le mahlomola a hlahelang bana ba batho.
Re lakatsa ho leboha baholo le bahlanka mmoho le diphutheho ha ba ntse ba tswelapele mokgweng o na o motle wa kereke.

Baratuwa re re ho lona Lesedi la lona le ke le kganyetse batho jwalo ba tle ba bone mesebetsi ya lona e molemo mme ba rorise Ntata Rona ya Mahodimong.

Ka Mor. LFT Semanamana:
Moruti wa NGKA Phahameng